TYÖPEDA uudistaa oppimista

Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa –hanke tuo entistä vahvemmin työelämänäkökulmaa koulutukseen.

Tutkimusten mukaan koulutuksen ja työelämän yhteistyö voi parantaa valmistuneiden työllistymistä ja nopeuttaa siirtymistä työelämään. Työelämäjaksoilla opiskelijat myös oppivat monipuolisia taitoja, ymmärrys syvenee ja ammatti-identiteetti selkiytyy.

Perinteisesti korkeakoulutuksessa työelämäkokemusta on saatu usein vasta opintojen lopussa tapahtuvassa, muusta opetuksesta irrallisessa työharjoittelussa. TYÖPEDA-hankkeessa kehitetään toimintamalleja, joissa korkeakoulut ja työelämä yhdessä luovat oppimisympäristöjä teorian ja käytännön yhdistämiseksi. Harjoittelua, projektiopintoja, opinnäytteitä ja erilaisia työelämäyhteyksiä kytketään teoriaopetukseen.

Vaikka työelämätaitoja opitaan parhaiten työelämässä, niitä on mahdollista kehittää myös oppilaitoksen sisällä monipuolisia opetus- ja oppimismenetelmiä hyödyntäen. Tämän vuoksi hankkeessa kehitetään työelämässä tapahtuvan oppimisen lisäksi kampuksella tapahtuvaa opetusta.

TYÖPEDA luo toimintamalleja opiskelijoiden työelämätaitojen kehittämiseen, opetussuunnitelmien uudistamiseen, työelämäpedagogiseen ohjaukseen sekä TKI-toiminnan ja koulutuksen linkittämiseen. Hankkeen kivijalkana on tutkimustieto koulutuksen ja työelämän yhteistyöstä sekä työpaikalla oppimisesta.

Hanke pohjautuu integratiivisen pedagogiikan malliin, jossa työelämäkokemusta reflektoidaan teoriatiedon valossa. Työkokemuksen opinnollistaminen palvelee tätä tarkoitusta. Tavoitteena on tuottaa asiantuntijuutta, jossa yhdistyvät syvällinen ymmärrys, aktiivinen toimijuus ja monipuoliset taidot. 


pt.png
Päivi Tynjälä
Professori

Koulutuksen tutkimuslaitos
Jyväskylän yliopisto 

paivi.a.tynjala@jyu.fi

 

Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke.