TYÖPEDA blogit

Tähän on koottu kaikki Työpeda-hankkeen toimijoiden blogikirjoitukset.
Työpeda blogit -toimituskunta:

Jouni Helin, Päivi Tynjälä, Anne Virtanen, Sanna Brauer, Markku Ikävalko, Kimmo Mäki, Arja Pakkala, Terhi Virkki-Hatakka ja Camilla Wikstrom-Grotell

Työelämäopinnot tulevat — viekö mörkö neidon?

Miikka Pyykkönen (JYU / KUMU) kirjoittaa, kuinka monilla teoreettisesti ja perustutkimuksellisesti orientoituneilla aloilla työelämäosaaminen nähdään peikkona. Työelämäopinnot voivat kuitenkin auttaa opiskelijoita kohtaamaan muuttuvan työelämän haasteet ja edistää kestävän kehityksen tavoitteita.

Opinnäytetyö työelämätaitojen oppimisprosessina

Ilkka Väänänen ja Päivikki Lahtinen (LAMK) kirjoittavat Kreodi-lehdessä integratiivisen pedagogiikan malliin perustuvasta opinnäytetyöprosessin kehittämispilotista Työpeda-hankkeessa. Pilotin tavoitteena on tuottaa tiedonhankintaan ja -hallintaan liittyvä korkeakoulupedagogiikan toimintamalli, jossa yhdistyvät syvällinen ymmärrys, aktiivinen toimijuus ja monipuoliset taidot.

Työelämäläheisyys verkostotapaamisen keskusteluissa

Verkostojen rakentaminen näyttäytyy korkeakoulujen yhteistyössä yhtenä optimaalisena mahdollisuutena kehittää korkeakoulupedagogiikkaa. Leena Nikander (HAMK) kuvaa blogissaan käytännönläheisesti kahden hankkeen, TYÖPEDA ja KOPE-hankkeen järjestämässä tapaamisessa esiin tulleita näkökulmia työelämäläheisyyteen.

Työelämätaitojen oppimiseen tarvitaan uudenlaisia keinoja

Kun työnantajilta on tutkimuksissa kysytty, minkälaisia taitoja he työntekijöiltään odottavat, vastauksissa tulevat säännönmukaisesti esiin sosiaaliset taidot, ajattelutaidot, luovuus, innovatiivisuus ja ongelmanratkaisutaidot. Viime aikoina on alettu yhä enemmän puhua myös tietynlaisista ominaisuuksista kuten sinnikkyydestä ja rohkeudesta.

Mahdollisuus: 290000 luovaa opiskelijaa

Nopea kehitys tieteen ja teknologian alalla sekä tarve ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnista huolehtimiseen edellyttää monien työelämätaitojen oppimista jo opiskeluaikana. Tämä vaikuttaa korkeakouluopetuksen sisältöihin. Opetus ei voi keskittyä pelkästään yksilön substanssiosaamiseen; sen on pikemminkin tuettava kollektiivista oppimista, luovuutta ja ratkaisukeskeistä lähestymistapaa monitieteellisessä ympäristössä menettämättä kuitenkaan tietoon ja osaamiseen perustuvia juuriaan.