Julkaisut

Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa -kirja

TYÖPEDA-kansi.jpg

 

Miten opiskelijoiden työelämätaitoja voidaan kehittää kampuksella tapahtuvassa opetuksessa? Miten työkokemusta voidaan opinnollistaa? Minkälaisia käytäntöjä on kehitetty työelämässä hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen? Millaisia välineitä on tarjolla opiskelijoiden uraohjaukseen? Miten opettajien työelämäpedagogista osaamista voidaan tukea? Miten työelämänäkökulmaa voisi vahvistaa opetussuunnitelmissa? Voisiko tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa kytkeä koulutukseen?

Tässä kirjassa etsitään vastauksia näihin kysymyksiin korkeakoulujen näkökulmasta. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opetuksen kehittäjät kuvaavat tutkimusperustaiseen kehittämistyöhön pohjautuvia työelämäpedagogisia käytänteitä ja toimintamalleja. Kirja on tarkoitettu kaikille korkeakoulujen toimijoille tarjoamaan virikkeitä koulutuksen ja työelämän yhteistyöhön eri näkökulmista.

Kirja on opetus- ja kulttuuriministeriön tukeman Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa -hankkeen lopputuotos.

Toimittajat: Anne Virtanen, Jouni Helin ja Päivi Tynjälä

Koulutuksen tutkimuslaitos, D123

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8414-4

Lataa julkaisun verkkoversio (.pdf) klikkaamalla tästä. 

Työelämäpedagogiikka koulutuksessa -kirjan toimituskunta:
Anne Virtanen, Jouni Helin, Päivi Tynjälä, Sanna Brauer, Markku Ikävalko, Kimmo Mäki, Arja Pakkala, Terhi Virkki-Hatakka ja Camilla Wikstrom-Grotell


Oppiva asiantuntija vai asiantuntijaksi opiskeleva? 

Korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen

Oppiva asiantuntija vai asiantuntijaksi opiskeleva? -kirjan kansi

Korkeakouluopiskelijat tulevat työelämästä, ovat työelämässä ja menevät työelämään opintojen aikana. Tämä haastaa korkeakoulun ja pedagogiset ratkaisut. Parhaimmillaan pedagogiset ratkaisut edistävät opiskelijoiden kiinnittymistä työelämään ja vahvistavat työssä tarvittavaa osaamista jo korkeakouluopintojen aikana.

Oppiva asiantuntija vai asiantuntijaksi opiskeleva? Korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen -kirja tarjoaa 20 puheenvuoroa korkeakoulun, työelämän ja järjestökentän näkökulmasta osaamisen yhteiskehittämiselle. Artikkelien kirjoittajat edustavat ammattikorkeakouluja, yliopistoja, yrityksiä ja järjestöjä. He tutkivat, kehittävät sekä edistävät oppimisen ja työn integraatiota omilla sektoreillaan. Siksi heidän näkemyksensä, kokemuksensa ja analyysinsa yksissä kansissa ovat arvokas välähdys osaamisyhteisöstämme nimeltä Suomi.

Kirja on suunnattu korkeakoulupedagogiikan ja asiantuntijuuden monipuolisille kehittäjille, jotka ymmärtävät verkostoitumisen merkityksen osaamisen tutkimisessa, kehittämisessä ja valmentamisessa. Avaa etukansi ja tee osaamismatka – se on huikea!

Toimittaja: Kimmo Mäki

Haaga-Helian julkaisut 10/2020

Julkaisun verkkoversio löytyy osoitteesta:

https://www.haaga-helia.fi/fi/ajankohtaista/artikkelit/oppiva-asiantuntija-vai-asiantuntijaksi-opiskeleva


Muut julkaisut


Artikkelit:

Alanko-Turunen, M. (2019). Asiakaskokemus muotoutuu yhteistyössä. Teoksessa Finell, N., Kärnä, E. Römer-Paakkanen, T. Vahtera, H. & Vesala-Varttala, T. (toim.)  Paras syntyy yhdessä – luovia ratkaisuja liiketoimintaan.  Helsinki: Haaga-Helia julkaisut. Luettavissa: https://julkaisut.haaga-helia.fi/paras-syntyy-yhdessa-luovia-ratkaisuja-liiketoimintaan/?userLang=fi#Asiakaskokemus-muotoutuu-yhteisty%C3%B6ss%C3%A4

Alanko-Turunen, M. & Alhonen, M.(2020b). Ketä tässä oikein pitää miellyttää- paikan neuvottelua työpedagogisessa kokemusmuotoilijan opintokokonaisuudessa. Teoksessa K. Mäki (toim.) Oppiva asiantuntija vai asiantuntijaksi opiskeleva, (ss, 65 – 79). Helsinki: Haaga-Helia julkaisut 10/2020. 

Brauer, S. (2020). Digital Open Badge-Driven Learning – Practical Applications to Support Validation of Prior Learning. In R. Duvekot, A. Karttunen, M. Noack, L. Van den Brande (eds.) Making Policy Work - Validation of Prior Learning for Education and the Labour Market. Series VPL-Biennale nr. 7. pp. 147-158. European Centre Valuation of Prior Learning & Bertelsmann Stiftung. Houten/ Berlin. https://ec-vpl.nl/download/entry/162/

Brauer. S. (2020). Digital open badge-driven learning - a doctoral thesis summary. Education in the North, 27(1) pp. 148-156. https://doi.org/10.26203/gzee-4m08

Brauer, S. (2020). Towards successful exit profiles in higher education: a systematic literature review of desired competences. Manuscript submitted for publication.

Brauer, S. (2020). Jatkuvaa oppimista osaamismerkein yli tutkinto- ja oppilaitosrajojen. Aikuiskasvatus 40(4), 359-366. 

Brauer, S. (2019). Osaamismerkein ohjautuva oppiminen – innostavat tukirakenteet pelillistettyyn oppimiseen. SeOppi1, 8–9.

Brauer, S. (2019). Osaamismerkein ohjautuva oppiminen. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti: NMI-bulletin, 29(2), 4–10.

Brauer, S. (2019). Digital Open Badge-Driven Learning -  Gamified Progress and Inspiring Assessment. In Elbæk, L., Majgaard, G., Valente, A., & Khalid, M. S. (Eds.). Proceedings of the13th International Conference on Game Based Learning, ECGBL 2019. October 3–4, 2019, Odense, Denmark. 110–118DOI: 10.34190/GBL.19.015

Brauer, S., Juntunen, E., Kettunen, J., & Siklander, P. (Forthcoming). Students’ Perceptions of the Concept of  Competence  in Research-Based Higher Education. Manuscript.

Brauer, S., Pajarre, E., Nikander, L., Häkkinen, R., & Kettunen, J. (2020). Kehittämishankkeet korkeakoulujen työelämärelevanssin edistäjänä . Ammattikasvatuksen aikakauskirja22(1), 8–25. (Luettavissa: https://www.researchgate.net/publication/340101294_Kehittamishankkeet_korkeakoulutuksen_tyoelamarelevanssin_edistajana

Brauer, S., Ratinen, I., Kumpulainen, K., Kyrö-Ämmälä, O., Nikander, L., & Väänänen, I. (2020). Higher Education Students’ Conceptions of the Generic Competences Required in Working Life. Manuscript submitted for publication.

Hirsto, L., Väisänen, S., & Arffman, A. (2019). Exploring students’ experiences of self-regulation during a large flipped classroom course in teacher education. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research 18(13), 107-132. https://doi.org/10.26803/ijlter.18.13.6  

Hyppönen, L., Hirsto, L. & Sointu, E. (2019). Perspectives on university students’ self-regulation, task-avoidance, time management and achievement in Flipped Classroom contexts. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research 18(13), 87-106. https://doi.org/10.26803/ijlter.18.13.5  

Häkkinen, R. (2019). Tiimi&Työnantaja -monitieteinen työelämäprojekti työelämäosaamisen kehittämisalustana. Teoksessa Römer-Paakkanen, Tarja; Suonpää, Maija; Hermiö, Anna (toim.) Yrittäjyyskasvatuksen kaari : lapsuudesta tulevaisuuden työhön = The Trail of Entrepreneurship Education : From Childhood to Future Work and Entrepreneurship, Haaga-Helian julkaisut, 12/2019. Helsinki: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 69-85. https://www.haaga-helia.fi/sites/default/files/Kuvat-ja-liitteet/Tutkimus-ja-kehittaminen/julkaisut/yrittaajyyskasvatus.pdf?userLang=fi

Kullaslahti, J., Ruhalahti, S., Brauer, S. (2019). Professional development of digital competences: standardised frameworks supporting evolving digital badging practices. Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences, 12(2), 175–186. https://doi.org/10.17516/1997-1370-0387

Kumpulainen, K., Vierimaa, S., & Koskinen-Koivisto, E. (2019). Developing Connective Pedagogy in Cultural Research—A Case Study from the Teachers’ Perspective in Adopting a Problem-Based Approach in Higher Education. Education Sciences9(4), 252. https://doi.org/10.3390/educsci9040252

Kunnari, I., Tuomela, V. & Jussila, J.  Teacher-facilitators’ job-crafting – making meaning and relevance in authentic learning environments. 

Myllykoski-Laine, S., Lahdenperä, J., Postareff, L. & Nikander, L. (2020). Investigating higher education students’ development of generic competences – recognizing the role of learning environment and students’ approaches to learning. 

Myllykoski-Laine, S., Nikander, L. & Postareff, L. (2020). Ammattikorkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiudet ja oppimisen lähestymistavat. Teoksessa K. Mäki (toim.) Oppiva asiantuntija vai asiantuntijaksi opiskeleva. Korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen. 

Mäki, K. 2020. Oppiva asiantuntija vai asiantuntijaksi opiskeleva? Korkeakouluopiskelijoiden työvalmiuksien kehittäminen. Haaga-Helia julkaisut 10/2010. Newprint Oy. Helsinki. https://www.haaga-helia.fi/fi/ajankohtaista/artikkelit/oppiva-asiantuntija-vai-asiantuntijaksi-opiskeleva 

Mäntysaari, A., Törn-Laapio, A. & Siltanen, H. (2019). Restonomi (YAMK) -opinnäytetyöt työelämän ja alan uudistajina. Yhteiskehittämisestä kilpailuetua matkailu- ja ravitsemisalalle. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisusarja 270.

Pajarre, E. & Nikander, L. (2020). Yleiset työelämävalmiudet opetussuunnitelmassa. Teoksessa A. Virtanen, J. Helin & P. Tynjälä (toim.) Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa. 

Pakkala, A., Niskanen, A., Karapalo, T., Ritsilä, J., Törn-Laapio, A. & Väisänen, K. (tulossa) Työn opinnollistaminen, vertaismentorointi ja työelämätarpeiden tunnistaminen työelämäpedagogiikan menetelminä. Teoksessa A. Hakala, H. Ikonen & T. Pintilä (toimi.) Koulutuksen kehittämisen katsaus 2020 – Uudistuva korkeakoulutus ja digitaalinen palveluympäristö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 

Pakkala, A., Väänänen, I., Brauer, S., Karapalo, T., Virkki-Hatakka, T., & Kettunen, J. (2019).Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa – Hyväksi havaittuja ja kehitteillä olevia käytänteitä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja21(4), 62–72.

Sauren, K., Karjalainen, M., Kaikkonen, A. & Leppämäki, P. 2020. Ohjauksellisen pedagogiikan vahvistaminen avoimessa yliopistossa. Teoksessa: Oppiva asiantuntija vai asiantuntijaksi opiskeleva? Korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen. Toim. K. Mäki. Haaga-Helia julkaisut 10. 

Siklander, P., Brauer, S. & Thangaperumal, P. (Forthcoming). International Higher Education Students’ Conceptions of Engagement. Manuscript.

Träskman, T., Kietz, T.  & Hernberg, M. 2020. Coaching as a tool supports creativity in online interaction. I: Wikström-Grotell, C. & Hyde Clark, N. (ed,) 2020. Higher Education during COVID-19 and Future Competences.  Arcada publication 3 / 2020.  Arcada UAS.  https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/352722/Arcada_publikation_3_2020.pdf?sequence=1 

Tuomela, V. & Kunnari, I. (2020). Yhteiskehittämisen ja oppimisen muotoilun yhteispeli – HAMK cSchool of Business Design. Teoksessa A. Virtanen, J. Helin & P. Tynjälä (toim.) Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa.

Tuononen, T., Parpala, A. & Lindblom-Ylänne, S. (2019). Graduates’ evaluations of usefulness of university education, and early career success – A longitudinal study of the transition to working life. Assessment and Evaluation in Higher Education, 1–14. https://doi.org/10.1080/02602938.2018.1524000

Upola, S., Kangas, M., & Ruokamo, H. (2020). Kohti työelämätaitoja — Ammatillinen opiskelija oppijana työelämän projekteissa. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 22(3), 13–30. 

Vanhanen-Nuutinen, L. (2020). Motivaatiota ja rohkeutta osallistua. Työkokemuksen merkitys korkeakouluopinnoissa. Teoksessa: K. Mäki (toim.). Oppiva asiantuntija vai asiantuntijaksi opiskeleva? Korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen. (ss 227-234). Helsinki: Haaga-Helia julkaisut 10/2020. https://www.haaga-helia.fi/fi/ajankohtaista/artikkelit/oppiva-asiantuntija-vai-asiantuntijaksi-opiskeleva 

Virolainen, M., Heikkinen, H.L.T., Siklander, P., & Laitinen-Väänänen, S. (2019). Mitä ovat oppimisen ekosysteemit? Pääkirjoitusartikkeli. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 21(4), 4–25. https://akakk.fi/wp-content/uploads/Aikakauskirja-4.19-A-Paakirjoitus.pdf

Virtanen, A., & Tynjälä, P. (2018). Factors explaining the learning of generic skills: a study of university students’ experiences.
Teaching in Higher Education, 24(7), 880–894. https://doi.org/10.1080/13562517.2018.1515195

Väisänen, S. & Hirsto, L. (in preparation). Key elements of a flipped classroom context in higher education to support the development of expertise - insights through the integrative pedagogy model. Manuscript.

Väisänen, S. & Hirsto, L. (in preparation, 2020) Työelämätaitojen opettaminen käänteisen opetuksen eli flippauksen avulla. Blogi TyöPeda-nettisivulla.

Väisänen, S., & Hirsto, L. (2020). How can flipped classroom approach support the development of university students’ working life skills? – University teachers’ viewpoint. Education Sciences, 10(12), 366. DOI: 10.3390/educsci10120366

Väisänen K., Törn-Laapio, A. & Lehto, S. 2020. Tulevaisuuden työelämäosaaminen opetussuunnitelmissa – Case Restonomi. Julkaisussa Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa, s.123–127 Toim. A. Virtanen, J. Helin & P. Tynjälä. Jyväskylä. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos.

Väänänen, I. (2019). Smart sensor and data collection technology for skills training in team racquet sports. Teoksessa Peltonen K., Tommola P. (toim.) LAMK Well-being and Regenerative Growth: Annual Review 2019. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 55, Lahden ammattikorkeakoulu. s. 47-53.https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/265343/LAMK_2019_55.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Väänänen, I. & Lahtinen, P. (3.6.2019). Opinnäytetyö työelämätaitojen oppimisprosessina. Kreodi. Luettavissa: https://www.kreodi.fi/en/32/Artikkelit/569

Väänänen, I. & Lahtinen, P. (2020). The promoting and inhibiting factors of the student`s thesis process during the social and health care studies. European Association for Practitioner Research on Improving Learning. EAPRIL 2019 Conference Proceedings. 6, 52-64. https://eapril.org/sites/default/files/2020-04/Proceedings2019_3.pdf

Väänänen, I., Ojala, K., & Somera, J-P. (2019). The “Neighbour – Community Living Model” project as anauthentic learning environment. Teoksessa Peltonen K., Tommola P. (toim.) LAMK Well-being and Regenerative Growth: Annual Review 2019. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 55, Lahden ammattikorkeakoulu. s. 78–87. Luettavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/265343/LAMK_2019_55.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Väänänen, I., & Peltonen, K. (2020) Siiloista saumattomaan opetuksen ja TKI-toiminnan integrointiin ammattikorkeakouluissa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 22(2), 52–69. https://journal.fi/akakk/article/view/95963

 

Konferenssiesitykset ja muut julkaisut:

Alanko-Turunen , M. & Alhonen, M. (2020a). Vuorovedoin ja toisiaan kirittäen – yhteiskirjoittamisen ylistys.  eSignals Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu. 

Alanko-Turunen, M. 2019. Priimusluokka tai mestarikurssi – erityisten opinhaluisille opiskelijoille honors-ohjelmia?  https://esignals.fi/kategoria/pedagogiikka/priimusluokka-tai-mestarikurssi-erityisten-opinhaluisille-opiskelijoille-honors-ohjelmia/ 

Alanko-Turunen, M. 2019. Rakkaudesta oppimiseen - opiskelu ja ohjaus honors-ohjelmissa https://esignals.fi/kategoria/pedagogiikka/rakkaudesta-oppimiseen-opiskelu-ja-ohjaus-honors-ohjelmissa/   

Brauer, S. (2020). Osaamismerkit työelämälähtöisen osaamisen kehittämisen tukena. Pedaforum conference 20.-21.8. Oulu, Finland. p. 43. https://www.oulu.fi/sites/default/files/content/Abstractbook_Pedaforum2020_1.pdf

Brauer, S. (2020). Digital Open Badge-Driven Learning - Inspiring Competence Development for Teachers and Students. Towards high quality work-based learning  in the Baltics and beyond conference 24th of January 2020, Riga, Latvia. DOI: 10.13140/RG.2.2.19782.42562

Brauer, S. (2020). Learning Environments, Tools and Virtual Learning in Professional Education,  the Contemporary View – Inspiring Competence Development for Teachers and Students. 11th November 2020. 1er Congreso Internacional ‘La formación Profesional ante la Nueva Realidad’. Bogotá, Colombia. https://youtu.be/tt6EIoYccQA?t=5205  

Brauer, S. (2020). Prospect: Turbulent Digital Disruption in Higher Education. Special 15th international online conference DisCo 2020 - Education in the Age of Covid-19. 22.-23.6.2020. University of West Bohemia. Prague, Czech Republic. DOI:10.13140/RG.2.2.13161.31848

Brauer, S. (2019). Innovative Practice from Digital Open Badge-Driven Learning. European Vocational Skills Week. VET for ALL – Skills for Life Conference. CHANGING ROLE OF TEACHERS AND TRAINERS 17.10.2019, Helsinki. Presentation.

Brauer, S. (2019). Osaamismerkit tietotekniikkaa soveltavien ongelmaratkaisutaitojen varmistamisessa. AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 14.–15.11.2019, Helsinki.https://www.slideshare.net/slahdenp/amk-tutkimus-2019

Brauer, S. (2019). Digital Open Badge-Driven Learning – Inspiring Practices for Emerging Ecosystems of Competence Development. Presentation in Second policy learning forum: Unlocking the potential of learning at the workplace by, and for, teachers and trainers in VET. 9.–10.4.2019. Thessaloniki, Greece. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12722.45760

Brauer, S. (2019). Digital Open Badge-Driven Learning. Presentation in Validation of Prior Learning for education and the labour market. Berlin Biennale 7.-8.5.2019. Berlin, Germany. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.11281.89448

Brauer, S. (2019). Opettamisen ja oppimisen tulevaisuus. Esitys. Digisti yhdessä –seminaari, Tulevaisuustyöpaja 22.3.2019. Helsinki. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.24350.18247 

Brauer, S. (2019). Digital Open Badge-Driven Learning – Practical Applications to Support Emerging Ecosystems. Proceedings of ePIC 2018, the 16th International ePortfolio and Identity Conference, Paris 24-25-26 October 2018. Reconnaître, Caen, France. 38-47. https://epic.openrecognition.org/2018-2/ 

Brauer, S. (2019). Theoretical Framework of Digital Open Badge-Driven Learning – Practical Applications to Support Emerging Ecosystems. Proceedings of ePIC 2018 , the 16th International ePortfolio and Identity Conference, Paris 24-25-26 October 2018. Reconnaître, Caen, France. 121-122. https://epic.openrecognition.org/2018-2/

Brauer, S., & Talonen, E. (2019). The Concept of Desired Competences in Digital Open Badge-Driven Learning / Konceptet för Önskad Kompetens i Kompetensmärkesstyrt Lärande.Conference proceedings in NordYrk, Arcada 12.–14.6.2019 Helsinki, Finland. 121–122. http://nordyrk.net/wp-content/uploads/2019/06/Abstracts-2019-list-of-all.pdf

Brauer, S., Siklander, P., Impiö, N., & Vuopala, E. (2020). Osaamismerkit arvioinnin menetelmänä - uutta ajattelua opetussuunnitelmiin. Pedaforum conference 20.-21.8. Oulu, Finland. p. 101. https://www.oulu.fi/sites/default/files/content/Abstractbook_Pedaforum2020_1.pdf

Heinilä, H, Metivier, C. 2019. Työharjoittelu, opintopisteet ja opiskelu yleensä - ei koulua vaan elämää varten https://esignals.fi/kategoria/tyoelama/tyoharjoittelu-opintopisteet-ja-opiskelu-yleensa-ei-koulua-vaan-elamaa-varten/

Hirsto, L., Väisänen, S., & Team Ameba. (2019) Theoretical and empirical perspectives into learning work-life skills through flipped learning. Presentation. Nordyrk 12.-14.6.2019. Helsinki

Ikävalko, M., Virkki-Hatakka, T., Mielonen, K., Kerkkänen, K., Eskelinen, H. (2020). Working-life integrated engineering studies – Service marketing perspective, SEFI 2020, 48th Annual conference of the European society of engineering education, 20-24 September 2020, Online conference, Proceedings pp. 845-853, Available at: https://www.sefi2020.eu/programme/proceedingssefi2020v1.pdf, https://www.sefi.be/proceedings/

Iloranta, E. (2020). Work & Study - Ryhmämuotoisuus tuo opinnollistamiseen uusia ulottuvuuksia. E-Signals Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu. https://esignals.fi/kategoria/pedagogiikka/work-study-ryhmamuotoisuus-tuo-opinnollistamiseen-uusia-ulottuvuuksia 

Isacsson, A, Heinilä, H. 2019. Asennetta on vaikea mitata, mutta sen puute on helppo havaita https://esignals.fi/kategoria/pedagogiikka/asennetta-on-vaikea-mitata-mutta-sen-puute-on-helppo-havaita/ 

Kasurinen, M., Ikävalko, M., Tuimala, L., Virkki-Hatakka, T., Hyneman, J. (2020). Case: Telepresence robot – virtual, but actively present teacher in a prototype laboratory, SEFI 2020, 48th Annual conference of the European society of engineering education, 20-24 September 2020, Online conference, Proceedings pp. 880-891, Available at: https://www.sefi2020.eu/programme/proceedingssefi2020v1.pdf, https://www.sefi.be/proceedings/

Kunnari, I., Jussila, J., Tuomela, V. & Raitanen, J. (2019). Co-creation pedagogy from cSchool towards HAMK Design Factory. Haettu 15.12.2020 soitteesta https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/co-creation-pedagogy/

Majors, J. (2020) ePortfolio – A user interface design review. 25.3.2020, Experience Lab, Åbo Akademi (ei julkaistu).

Manner, M. (2019). Design Factor – Tehdas joka muotoilee yhteisymmärrystä. Opettaja-lehden haastattelu. Haettu 15.12.2020.https://www.opettaja.fi/tyossa/design-factor-tehdas-joka-muotoilee-yhteisymmarrysta/ 

 

Nyström, A-G. & Wendelin, C. (2020) Olenko yrittäjämäinen –Opiskelijoiden yrittäjyysosaamisen hahmottaminen ja sanoittaminen. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 4/2020 (julkaistaan joulukuussa 2020). 

Pakkala, A., Niskanen, A.,  Karapalo, T., Ritsilä, J., Lehto, S., Väisänen K., & Törn-Laapio, A. (2018). Hyviä ja kehitteillä olevia työelämäpedagogisia käytäntöjä ammattikorkeakoulussa. Esitys. Kasvatustieteen päivät 15.–16.11.2018, Tampere.

Pakkala,A., Karapalo, T., & Väänänen, I. (2019). Good and developing practices - How to develop working life skills of University actors? Esitys. NordYrk 2019, Helsinki.

Toom, A. (2018). Student learning of collaborative knowledge practices during university education. Esitys. EARLI Sig Higher Education, 2018, Giessen, Saksa.

Tuononen, T. (2018). Generic competences in relation to study phase and thesis grade. Esitys. EARLI Sig Higher Education, 2018, Giessen, Saksa.

Tuononen, T. (2018). Työelämävalmiuksien oppiminen yliopistossa ja työelämässä- Seurantatutkimus. Esitys. Pedaforum 2018, Turku.

Vanhanen-Nuutinen, L. 2020. Työkokemus motivoi korkeakouluopinnoissa. https://www.otus.fi/blogi/tyokokemus-motivoi-korkeakouluopinnoissa/  

Vanhanen-Nuutinen, L. 2020. Korkeakoulun työelämäkäytännöt opiskelijoiden arvioimana. https://www.otus.fi/

Virkki-Hatakka, T., Ikävalko, M., (2020). Students’ psychological ownership towards their projects at proto labs – learning new things for a cause, University-Industry Interaction UIIN, 8.-11.6.2020, Online Conference

Virkki-Hatakka, T., Mielonen, K., Ikävalko, M., Kerkkänen, K., Eskelinen, H. (2020). Working-life integrated engineering curriculum design and enhancing thesis process, SEFI 2020, 48th Annual conference of the European society of engineering education, 20-24 September 2020, Online conference, Proceedings pp. 1172- 1174, Available at: https://www.sefi2020.eu/programme/proceedingssefi2020v1.pdf, https://www.sefi.be/proceedings/

Väisänen, S., Hirsto, L., & Ameba-tiimi. (2019). Näkökulmia työelämätaitojen opettamiseen käänteisen oppimisen kontekstissa. Esitys. Pedaforum 5.-6.6.2019. Helsinki.

Väänänen, I., Ojala, K. & Somera, J-P. Toimijuuden ulottuvuudet tuetussa asumisessa. Lahden Tiedepäivä Lahti Science Day 2019. https://www.lamk.fi/sites/default/files/2019-10/LahtiScienceDayProgram2019.pdf

Väänänen, I. & Lahtinen, P. The promoters and inhibitors during the student`s thesis process in social and health care. Roundtable session, EAPRIL 2019 CONFERENCE, Tarto, Viro 26.-29.11.2019