Yrityksen vastuullisuuteen ja kestävyyteen uutta potkua opiskelijavoimin

Hämeen ammattikorkeakoulun Forssan Kehräämöllä valmistuu kestävien toimintatapojen ja vastuullisuusajattelun hallitsevia ympäristösuunnittelijoita. Asiantuntijaksi kehittyminen tapahtuu kiinteässä yhteistyössä yritysten kanssa integroimalla teoriaa ja käytäntöä työelämäprojekteina, harjoitteluina ja opinnäytetöinä.

Forssan alueen yrityksiä kutsuttiin lounastreffeille helmikuussa 2019, ja paikalle tuli kaksitoista yrittäjää eri aloilta kuten elintarvike-, mainos-, vaatetus- ja kylmälaitealalta sekä Forssan seudun yrittäjäyhdistyksestä ja yrityskeskuksesta. Tilaisuudessa tuotiin esiin, mitä osaamista korkeakoululla ja opiskelijoilla on tarjottavana yritysten tarpeisiin ja toisaalta tavoitteena oli saada yritysten näkemyksiä työelämässä tarvittavasta osaamisesta. Kestävän kehityksen opetussuunnitelman uudistamiseen on omaksuttu jatkuvan kehittämisen luonne aiheen ajankohtaisuuden, työelämän asiantuntijoiden tarpeen ja nopeasti muuttuvan tiedon vuoksi. Jatkuva kehittäminen näkyy mm. siinä, että opintomoduuleja on kehitetty yhä enemmän vastaamaan laajoja työelämän ilmiöitä, opintoihin osallistumista on monimuotoistettu verkko-opintoja lisäämällä ja toteutuksessa käytetään työelämän edellyttämiä tiimitaitoja kehittäviä menetelmiä. Substanssitiedon laajentamisen ohessa opiskelijoiden geneerisen osaamisen vahvistamiseen on kiinnitetty huomiota ja näin pyritty varmistamaan asiantuntijuuden kokonaisvaltainen kehittyminen.

Samanaikaisesti Työpeda-hankkeen kanssa on meneillään OIVA-hanke, jossa ohjataan opiskelijaa tunnistamaan ja soveltamaan omaa osaamista uusiin ammattikonteksteihin joustavien työurien saavuttamiseksi. Tämä näkökulma on merkittävä kestävän kehityksen alalla, jossa työtehtävät ovat laaja-alaisia ympäristösuunnittelutehtävistä markkinointiin sekä työpaikat moninaisia kuten ympäristöliiketoimintayrityksissä tai esimerkiksi ympäristöhallinnossa, yleensäkin kunnassa, järjestöissä, tutkimuslaitoksissa tai elinkeinoelämässä.

barley-field-1684052_640.jpg

Lounastreffien ohjelma sisälsi viisi lyhyttä alustusta kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ajankohtaisista teemoista opettajien esitteleminä. Esittelyssä tuotiin näkyväksi kehittämiskohteita, joista opiskelijat voisivat ottaa vastuuta. Seuraavat teemat valittiin koulutuksen oman osaamisen ja työelämästä tulleiden viestien perustella:

  • yritysten ympäristöjärjestelmät — kartoitus ja kehitysehdotukset
  • paikkatieto yritysten hyötykäyttöön — esim. reititys
  • elinkaariarviointi – kestävyyden ja vastuullisuuden mittari
  • kestävän kehityksen kartoitus – toimiiko yritys niin vastuullisesti kuin se lupaa
  • kiertotalous — ideasta liiketoiminnaksi.

Aiheet herättivät aktiivista keskustelua, kannanottoja, kokemusten jakamista ja kehittämistarpeita. Yritykset tiedostivat hyvin oman vastuunsa kestävän kehityksen edistämisessä ja esiin tulivat mm. laatusertifikaatit ja ympäristöjärjestelmät, joiden tulee olla kunnossa liiketoimintaa hoidettaessa. Monessa yrityksessä oli tehty oivaltavia ratkaisuja vastuullisuuden toteuttamiseen ja kiertotalousratkaisujen kehittäminen herätti kiinnostusta. Yritysten yhteistoimintaa kestävän kehityksen näkökulmasta pohdittiin myös ja yhteisenä toiveena olikin Forssan alueen kehittäminen vielä vastuullisemmaksi. Alueellinen kehittäminen nähtiin tärkeänä ja koulutuspäällikkö Tero Ahvenharju korostikin HAMKin halukkuutta olla kehittämässä alueen elinvoimaisuutta ja vastuullisuutta yhdessä työelämätahojen kanssa.

OIVA-hanke https://www.oivaosaaminen.fi/


Leena Nikander

Yliopettaja, KT 

Hämeen ammattikorkeakoulu