Videosarja osaamismerkeistä ja osaamismerkein ohjautuvasta oppimisesta

Osaamismerkit kasvattavat suosiotaan motivoivana ja kustannustehokkaana tapana tunnistaa ja tunnustaa eri tavoin hankittua osaamista. Juuri julkaistun videosarjan tavoitteena on kuvata mitä osaamismerkit ovat, miten ne vaikuttavat oppimiseen ja miten eri tavoin osaamisen kehittämistä voidaan hahmottaa osaamismerkkien avulla.

Näitä prosesseja ja niihin vaikuttavia tekijöitä pyritään videoilla kuvaamaan konkreettisella tasolla, osana kansallisten osaamismerkkijärjestelmien kehitystä ja uudistuvia arvioinnin menetelmiä. Tarkastelussa nojataan aiempaan tutkimukseen osaamismerkein ohjautuvasta oppimisesta (Brauer 2019; Brauer, Kettunen, & Hallikainen, 2018; Brauer, Korhonen, & Siklander, 2019; Brauer, Siklander, & Ruhalahti, 2017; Brauer, Ruhalahti, & Hallikainen, 2018) sekä osaamisperusteisuudesta ja koulutuksen työelämäläheisyydestä (Brauer, Pajarre ym. 2020). Oamk, Ammatillisen opettajakorkeakoulun toteuttamilla videoilla esiintyy KT Sanna Brauer, jonka väitöskirja (2019) on Euroopan ensimmäinen osaamismerkeistä ja osaamismerkein ohjautuvasta oppimisesta. 

Viime aikoina käyttöön otettujen korkea-asteen osaamisperustaisten opetussuunnitelmien (Pyykkö, 2014) keskeisenä elementtinä on työelämäläheisyyden toteutuminen eri tavoin (Mäntylä & Haihu, 2014) ja käytännöntason osaamisperustaiset toimet (Niemi-Murola, 2017), jotka vaikuttavat esimerkiksi eri tavoin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Osaamismerkit auttavat kuvaamaan saavutettua osaamista tutkintotodistusten arvosanoja syvällisemmin ja monipuolisemmin. Oppilaitos- ja tutkintorajat ylittävä malli (Brauer, 2020) herättää miettimään, miten eri tavoin työelämässä tarvittavaa osaamista voidaan hankkia ja tarkastella. Esimerkit ohjaavat soveltamaan osaamismerkein ohjautuvaa oppimista eri kouluasteilla ja kuvaavat miten osaamismerkeillä tuetaan sujuvia siirtymiä oppilaitosmuotojen välillä sekä edelleen opinnoista työelämään ja täydennyskoulutuksen pariin. 

Osaamismerkit tukevat työelämälähtöistä ja -läheistä osaamisen kehittämistä sekä edistävät vuoropuhelua merkinsaajan, työelämän, oppilaitoksen ja koulutuksen kehittäjien välillä (Brauer, Siklander, Impiö & Vuopala 2020). Merkit soveltuvat sekä konkreettisten taitojen osoittamiseen, mutta myös abstraktien ajattelun taitojen kehittämiseen, kuten Oulun yliopiston Työelämäpedagiikka korkeakoulutuksessa-hankkeessa toteuttamassa pilotissa selvitettiin. Osaamismerkein ohjautuvassa oppimisessa (Brauer, 2019) kehittämispolku ei ole suora ja samanlainen kaikilla, vaan osaamismerkeistä koostuvat erilaiset merkkiperheet tarjoavat monimuotoisia mahdollisuuksia ja innostavia haasteita osaamisen kehittämiseen kulloisenkin tarpeen mukaan. Toivottavasti nämä videot innostavat kokeilemaan ja kehittämään osaamismerkkejä ja osaamismerkein ohjautuvaa oppimista osana työelämäläheistä korkeakoulutusta!

 

Videoista on koottu kaksi soittolistaa YouTube-alustalle: 

Osaamismerkit ja osaamismerkein ohjautuva oppiminen

https://www.youtube.com/playlist?list=PLc3cU2bgOu7aSbs6eUGZ_jhs6XRYhF0Cn

Digital Open Badges and Badge-driven Learning

https://www.youtube.com/playlist?list=PLc3cU2bgOu7ZEnyqefbqTcZFUIGWidJ7x

   

Lisätietoja Sanna Brauer sanna.brauer@oamk.fi

https://www.researchgate.net/profile/Sanna_Brauer

 

Lähteet

Brauer, S. (2019). Digital Open Badge-driven Learning –Competence-based Professional Development for Vocational Teachers (väitöskirja). Acta Universitatis Lapponiensis 380. Rovaniemi: Lapin yliopistopaino.

Brauer, S. (2020). Jatkuvaa oppimista osaamismerkein tutkinto- ja oppilaitosrajat ylittäen. Käsikirjoitus jätetty arvioitavaksi.

Brauer, S., Kettunen, J., & Hallikainen, V. (2018). “Learning Online” for Vocational Teachers - Visualisation of Competence-based-approach in Digital Open Badge-driven Learning. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 20(2), 13-29. 

Brauer, S., Korhonen, A-M., & Siklander, P. (2019). Online Scaffolding in Digital Open Badge-driven Learning. Educational Research, 61(1), 53-69. doi:10.1080/00131881.2018.1562953

Brauer, S., Pajarre, E., Nikander, L., Häkkinen, R., & Kettunen, J. (2020). Kehittämishankkeet korkeakoulutuksen työelämärelevanssin edistäjänä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 22(1), 8-25.

Brauer, S., Ruhalahti, S., & Hallikainen, V. (2018). Digital Professional Learning Triggers: in an Online Badge Driven Process. Education in the North, 25(1-2). 64-86. doi:10.26203/2QHH-5K39

Brauer, S., Siklander, P., & Ruhalahti, S. (2017). Motivation in Digital Open Badge-Driven Learning in Vocational Teacher Education. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 19(3), 17-23.

Brauer, S., Siklander, P., Impiö, N., & Vuopala, E. (2020). Osaamismerkit arvioinnin menetelmänä - uutta ajattelua opetussuunnitelmiin. Teoksessa A. Virtanen, J. Helin., & P. Tynjälä. Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa - käsikirja. Jyväskylän yliopistopaino: Jyväskylä.

Mäntylä, R., & Haihu, K. (2014). Osaamisperustainen opetussuunnitelmatyö. Teoksessa: J. Kullaslahti & A. Yli-Kauppila (toim.) Osaamisperustaisuudesta tekoihin. Osaamisperustaisuus korkeakouluissa (ESR)-hankkeen loppujulkaisu, 62–73. Turku: Turun yliopiston Brahea keskus. 

Niemi-Murola, L. (2017). Luotettavasti osoitettu pätevyys (EPA) uudistaa erikoislääkärikoulutuksen käytäntöä. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 133(1), 77–83.

Pyykkö, R. (2014). Suomi osana Euroopan korkeakoulutusaluetta. Teoksessa J. Kullaslahti & A. Yli-Kauppila. Osaamisperustaisuudesta tekoihin. Osaamisperustaisuus korkeakouluissa (ESR)-hankkeen loppujulkaisu, 10-19. Turku: Turun yliopiston Brahea keskus.